Gościmy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyki witryny

Użytkowników : 3
Artykułów : 495
Odsłon : 835671
Zmiany w składkach ZUS w 2013 r
czwartek, 27 grudnia 2012 16:07

Stopy procentowe składek.

Stopy procentowe składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od 12 stycznia 2013 r  nie ulegną zmianie i będą wynosić:

- składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez pracownika  9,76%,

- składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez pracownika  1,50%,

- składka na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez pracownika  2,45%,

- składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez pracodawcę  9,76%,

- składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez pracodawcę  6,50%,

- składka na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez pracodawcę  - stopy różne, stosowane w oparciu o indywidualną decyzję z ZUS.

 

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2013 r, również stopy składek na Fundusz Pracy oraz FGŚP w przyszłym roku pozostaną bez zmian i będą wynosić:

- składka na FP 2,45 %,

- składka na FGŚP 0,10 %.

 

Roczny limit w składkach.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 30- krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

Ustawa budżetowa na 2013 r zakłada, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w przyszłym roku będzie wynosić 3.713 zł. Oznacza to, że roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno- rentowych wyniesie w 2013 r 111.390 zł.

 

Konsekwencje podwyżki minimalnej płacy.

Od 1 stycznia 2013 r minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosiło 1.600 zł..

Dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy minimalna płaca nie będzie mogła być niższa niż 1.280 zł.

Podwyżka minimalnej płacy ma wpływ na wysokość składek naliczanych za niektóre osoby ubezpieczone.

Dla osób korzystających z urlopu wychowawczego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Tak ustalona kwota nie może być wyższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w poprzednim kwartale.

W przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, który przebywa na urlopie wychowawczym i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość minimalnej płacy.

Dla pracownika niepełnoetatowego podstawa ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 

Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

Od 1 stycznia 2013 r zmianie ulegną zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, od początku przyszłego roku każda osoba ubezpieczona będzie musiała w odpowiednim czasie zawiadomić swojego płatnika o posiadaniu członków rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Na złożenie takiej informacji ubezpieczony będzie miał 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności powodujących konieczność takiego zgłoszenia.

 

Publikacja interpretacji.

 

Począwszy od 1 stycznia 2013 r w Biuletynie Informacji Publicznej będą zamieszczane interpretacje indywidualne wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecnie nie ma takiej praktyki.

Publikowanie interpretacji ma się przyczynić do upowszechniania informacji jak w praktyce stosować przepisy ubezpieczeniowe w sytuacjach budzących wątpliwości, a w konsekwencji ułatwić wykonywanie obowiązków ciążących na płatnikach składek.

 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama