Gościmy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Statystyki witryny

Użytkowników : 3
Artykułów : 495
Odsłon : 837566
Kiedy wystawiać i jak rozliczać faktury zaliczkowe ?
środa, 11 kwietnia 2012 13:51

 

Przepisy Ustawy  z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) w art. 19 ust.11  przewidują szczególne rozwiązania  jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę.

 

Czym się charakteryzuje przedpłata, zaliczka, zadatek ?

 

Przedpłata, to określona suma pieniędzy stanowiąca część ceny towaru, wpłacana z góry  w celu uzyskania gwarancji  zakupu towaru w określonym terminie. Może ona przyjąć formę zaliczki lub zadatku. O tym , czy wpłacana przez nabywcę kwota  stanie się zadatkiem czy zaliczką decydują strony zawieranej umowy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wpłacana przez nabywcę kwota stanie się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostało to jasno zapisane w umowie. Jeżeli taki zapis nie zostanie dokonany, wówczas wpłacana kwota stanie się zaliczką (może to być również zaznaczone w umowie).

Zadatek charakteryzuje się tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a strona która zadatek dała może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Wpłata zadatku musi zawsze następować przy zawieraniu umowy. Kwota wpłacana po zawarciu umowy staje się zaliczką.

Zadatek ma charakter odszkodowawczy i znajduje on zastosowanie w przypadku niewykonania umowy. W razie wykonania umowy zadatek podlega zaliczeniu na poczet świadczenia  strony, która go dała.

Zaliczka jest kwotą wpłacaną na poczet przyszłych należności i nie jest zabezpieczeniem wykonania umowy. W sytuacji, gdy umowa nie zostanie wykonana, zaliczka podlega zwrotowi w całości. Po zrealizowaniu umowy zaliczka, podobnie jak zadatek, zostaje wliczona w cenę przedmiotu zamówienia.

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy przedpłacie, zaliczce, zadatku ?

 

W sytuacji otrzymania  przedpłaty, zaliczki, zadatku powstaje u otrzymującego obowiązek podatkowy w chwili otrzymania  tej części ceny. Niezależnie od tego, kiedy będzie wystawiona faktura VAT (art.19 ust.11 ustawy o VAT).

Jeżeli podatnik otrzymał przedpłatę związaną z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, to obowiązek podatkowy powstaje u niego z chwilą wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie całości lub części ceny (art.20 ust.6 ustawy o VAT).

Natomiast w przypadku eksportu towarów obowiązek podatkowy związany z otrzymaniem części ceny przed dniem dokonania eksportu powstaje z chwilą otrzymania całości lub części należności. Jest jednak jeden warunek, by eksport nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania przedpłaty.

 

 

W jakim terminie należy wystawić fakturę na otrzymaną zaliczkę ?

 

Otrzymanie przez podatnika zaliczki, w przypadku gdy wpłaca ją przedsiębiorca, rodzi obowiązek wystawienia faktury potwierdzającej jej otrzymanie. Fakturę należy wystawić na ogólnych zasadach, tj. nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano zaliczkę. Wynika to z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. Fakturę należy wystawiać przy otrzymaniu każdej części  należności.

Jeżeli zaliczka zostanie  wpłacona w ostatnich dniach miesiąca i 7-dniowy termin na wystawienie faktury przesunie się na następny miesiąc, to i tak wynikający z tej faktury podatek VAT należy odprowadzić w miesiącu otrzymania zaliczki.

W sytuacji gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, faktura VAT wystawiana jest jedynie na jej żądanie. Fakt otrzymania takiej zaliczki zostaje zaewidencjonowany w kasie fiskalnej. Oryginał wydawanej na żądanie faktury zostaje przekazany klientowi, natomiast do kopii tej faktury należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego.

 

Jakie dane winna zawierać faktura zaliczkowa ?

 

Faktura dokumentująca otrzymaną zaliczkę powinna zawierać co najmniej:

- imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

- NIP sprzedawcy i nabywcy,

- datę wystawienia i numer kolejny faktury, kwotę otrzymanej zaliczki oraz gdy jest to kolejna z faktur zaliczkowych – również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę otrzymanych wcześniej należności brutto,

- stawkę i kwotę  podatku,

- dane dotyczące zamówienia lub umowy (nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość towarów),

- datę otrzymania całości lub części należności, jeżeli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Nie ma przeszkód aby w części faktury, w której należy wpisać nazwę towaru lub usługi, zawrzeć określenie „zgodnie z umową nr …….. z dnia ……” ale jako uzupełnienie ogólnego przedmiotu transakcji.

 

Faktura końcowa.

 

Jeżeli zaliczka (zaliczki) nie obejmują całości należności za dany towar lub usługę, w terminie 7 dni po wydaniu towaru lub po wykonaniu usługi podatnik ma obowiązek wystawić fakturę końcową. W fakturze tej należy podać numery faktur zaliczkowych a ostateczną wartość towarów i usług pomniejszyć o wartość otrzymanych zaliczek.

W przypadku, gdy faktury zaliczkowe obejmują całą kwotę należności, podatnik nie ma obowiązku wystawiać faktury końcowej. Jeśli zostanie wystawiona, wykazane w niej kwoty podatku i należności brutto wynoszą 0 zł.

 

 

Podstawa opodatkowania przy zaliczce.

 

 

Podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku czyli wartość netto z faktury.

W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (art.29 ust 2 ustawy o VAT).

Kwotę podatku wyliczamy według następującego wzoru:

ZB x SP

KP   =    -------------------

100 + SP

gdzie :

KP – oznacza kwotę podatku,

ZB – oznacza kwotę otrzymanej zaliczki,

SP – oznacza stawkę podatku.

 

Czy każda zaliczka podlega VAT ?

 

Każda zaliczka, nawet niewielka w stosunku do całości należności , podlega opodatkowaniu. Jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w jednym ze swych wyroków orzekł, że obowiązek podatkowy w zakresie VAT nie powstaje w przypadku otrzymania zaliczki na towary, które nie zostały określone w zamówieniu w sposób wyraźny i jednoznaczny. Jeżeli w zamówieniu zaznaczono, że dostawa towarów będzie się odbywać według przyszłych wytycznych nabywcy, co oznacza, że może on dowolnie zmieniać wykaz zamawianych towarów, obowiązek podatkowy nie powstaje.

 

Odliczenie podatku naliczonego .

 

Regulacje odnośnie uprawnień do odliczania podatku wynikającego z faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty zawiera  art.86 ust 2 pkt 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że skoro otrzymanie części lub całości ceny przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, to po stronie kontrahenta dokonującego przedpłaty powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunkiem tego odliczenia jest otrzymanie stosownej faktury oraz spełnienie ogólnych przesłanek, pozwalających na to odliczenie tj. związek zakupu ze sprzedażą opodatkowaną.

 

 

Opracowała E.Pietrasiewicz

 

 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama