Czytelnia Księgowość Informacja dodatkowa , jako składowa sprawozdania finansowego

Menu dla ciekawych

Gościmy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Statystyki witryny

Użytkowników : 3
Artykułów : 490
Odsłon : 763360
Informacja dodatkowa , jako składowa sprawozdania finansowego
środa, 29 lutego 2012 11:41

 

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r z późniejszymi zmianami w art.45 ust.2 określa części składowe sprawozdania finansowego. Są nimi:

1/ bilans,

2/ rachunek zysków i strat,

3/ informacja dodatkowa.

 

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

 

Rachunek zysków i strat prezentuje przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.

 

Informacja dodatkowa, jako uzupełnienie bilansu i rachunku zysków i strat powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, by sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

 

Informację dodatkową sporządzają wszystkie jednostki. Składa się ona z dwóch elementów:

 

1/ wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2/ dodatkowych informacji i objaśnień z odnośnikami, których pozycji bilansu czy rachunku zysków i strat dotyczą.

Szczegółowy zakres danych wykazywanych w tych elementach zawiera załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.

 

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego należy wskazać:

 

- nazwę i siedzibę firmy,

- podstawowy przedmiot działalności jednostki np. produkcja mebli, usługi poligraficzne, usługi gastronomiczne itp.,

- właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej,

- formę prawną, w jakiej jednostka działa np. przedsiębiorstwo osoby fizycznej, spółka cywilna, jawna, z o.o., akcyjna, stowarzyszenie, fundacja itp.,

- czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

- inne dodatkowe informacje ułatwiające zorientowanie się w jej sytuacji np. o wchodzących w skład jednostki oddziałach lub zakładach wpisanych do rejestru sądowego, o istnieniu bądź braku obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego  rewidenta,

- okres objęty sprawozdaniem finansowym,

- informacje o podmiotach, których sprawozdania wchodzą w skład sprawozdania łącznego,

- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (również amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego i sporządzania sprawozdania finansowego (w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostkom prawo wyboru) oraz przyczyny i liczbowe skutki ewentualnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do roku poprzedniego,

- czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

 

W drugiej części informacji dodatkowej zamieszczamy:

 

a/wyjaśnienia do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat tj.:

- opisanie zmian w poszczególnych grupach rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- podanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście oraz wartości środków trwałych używanych na podstawie różnego rodzaju umów, które nie są amortyzowane przez jednostkę,

- podanie kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby ,

- wyjaśnienie przyczyn dokonania odpisów aktualizujących wartość należności, zapasów czy środków trwałych,

- opisanie zmiany stanu rezerw ze wskazaniem celu ich utworzenia,

- przedstawienie głównych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

- prezentację zobowiązań według okresu spłaty z uwzględnieniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy,

- dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych z podziałem na poszczególne rodzaje (w przypadku sporządzania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat),

- informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

b/ przedstawienie struktury własności kapitału podstawowego i proponowany podział zysku lub pokrycia straty,

c/ podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,

d/ inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

 

W informacji dodatkowej należy również zawrzeć informację o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym np. informacje o planowanych połączeniach lub podziałach jednostki, znaczącym zakupie lub sprzedaży aktywów.

 

Forma prezentacji tych wszystkich danych jest dowolna. Najczęściej dane liczbowe przedstawiane są w formie tabelarycznej. Pozostałe informacje zaś w formie opisowej.

 

Opracowała E.Pietrasiewicz

Poprawiony: czwartek, 15 marca 2012 13:39
 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama