Czytelnia Ksi臋gowo艣膰 Informacja dodatkowa , jako sk艂adowa sprawozdania finansowego

Menu dla ciekawych

Go艣cimy na stronie

Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 6 go艣ci 

Statystyki witryny

U偶ytkownik贸w : 11
Artyku艂贸w : 463
Ods艂on : 517002
Informacja dodatkowa , jako sk艂adowa sprawozdania finansowego
艣roda, 29 lutego 2012 11:41

Ustawa o rachunkowo艣ci z dnia 29 wrze艣nia 1994 r z p贸藕niejszymi zmianami w art.45 ust.2 okre艣la cz臋艣ci sk艂adowe sprawozdania finansowego. S膮 nimi:

1/ bilans,

2/ rachunek zysk贸w i strat,

3/ informacja dodatkowa.

W bilansie wykazuje si臋 stany aktyw贸w i pasyw贸w na dzie艅 ko艅cz膮cy bie偶膮cy i poprzedni rok obrotowy.

Rachunek zysk贸w i strat prezentuje przychody, koszty, zyski i straty oraz obowi膮zkowe obci膮偶enia wyniku finansowego za bie偶膮cy okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.

Informacja dodatkowa, jako uzupe艂nienie bilansu i rachunku zysk贸w i strat powinna zawiera膰 istotne dane i obja艣nienia niezb臋dne do tego, by sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia艂o sytuacj臋 maj膮tkow膮 i finansow膮 oraz wynik finansowy jednostki.

Informacj臋 dodatkow膮 sporz膮dzaj膮 wszystkie jednostki. Sk艂ada si臋 ona z dw贸ch element贸w:

1/ wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2/ dodatkowych informacji i obja艣nie艅 z odno艣nikami, kt贸rych pozycji bilansu czy rachunku zysk贸w i strat dotycz膮.

Szczeg贸艂owy zakres danych wykazywanych w tych elementach zawiera za艂膮cznik nr 1 do ustawy o rachunkowo艣ci.

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego nale偶y wskaza膰:

- nazw臋 i siedzib臋 firmy,

- podstawowy przedmiot dzia艂alno艣ci jednostki np. produkcja mebli, us艂ugi poligraficzne, us艂ugi gastronomiczne itp.,

- w艂a艣ciwy s膮d lub inny organ prowadz膮cy rejestr dzia艂alno艣ci gospodarczej,

- form臋 prawn膮, w jakiej jednostka dzia艂a np. przedsi臋biorstwo osoby fizycznej, sp贸艂ka cywilna, jawna, z o.o., akcyjna, stowarzyszenie, fundacja itp.,

- czas trwania dzia艂alno艣ci jednostki, je偶eli jest ograniczony,

- inne dodatkowe informacje u艂atwiaj膮ce zorientowanie si臋 w jej sytuacji np. o wchodz膮cych w sk艂ad jednostki oddzia艂ach lub zak艂adach wpisanych do rejestru s膮dowego, o istnieniu b膮d藕 braku obowi膮zku badania sprawozdania finansowego przez bieg艂ego聽 rewidenta,

- okres obj臋ty sprawozdaniem finansowym,

- informacje o podmiotach, kt贸rych sprawozdania wchodz膮 w sk艂ad sprawozdania 艂膮cznego,

- przyj臋te zasady (polityk臋) rachunkowo艣ci, w tym metody wyceny aktyw贸w i pasyw贸w (r贸wnie偶 amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego i sporz膮dzania sprawozdania finansowego (w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostkom prawo wyboru) oraz przyczyny i liczbowe skutki ewentualnych zmian zasad rachunkowo艣ci w stosunku do roku poprzedniego,

- czy sprawozdanie finansowe zosta艂o sporz膮dzone przy za艂o偶eniu kontynuowania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez jednostk臋 w daj膮cej si臋 przewidzie膰 przysz艂o艣ci oraz czy nie istniej膮 okoliczno艣ci wskazuj膮ce na zagro偶enie kontynuowania przez ni膮 dzia艂alno艣ci.

W drugiej cz臋艣ci informacji dodatkowej zamieszczamy:

a/wyja艣nienia do pozycji bilansu i rachunku zysk贸w i strat tj.:

- opisanie zmian w poszczeg贸lnych grupach rzeczowych aktyw贸w trwa艂ych oraz warto艣ci niematerialnych i prawnych,

- podanie warto艣ci grunt贸w u偶ytkowanych wieczy艣cie oraz warto艣ci 艣rodk贸w trwa艂ych u偶ywanych na podstawie r贸偶nego rodzaju um贸w, kt贸re nie s膮 amortyzowane przez jednostk臋,

- podanie koszt贸w wytworzenia 艣rodk贸w trwa艂ych w budowie, 艣rodk贸w trwa艂ych na w艂asne potrzeby ,

- wyja艣nienie przyczyn dokonania odpis贸w aktualizuj膮cych warto艣膰 nale偶no艣ci, zapas贸w czy 艣rodk贸w trwa艂ych,

- opisanie zmiany stanu rezerw ze wskazaniem celu ich utworzenia,

- przedstawienie g艂贸wnych pozycji czynnych i biernych rozlicze艅 mi臋dzyokresowych,

- prezentacj臋 zobowi膮za艅 wed艂ug okresu sp艂aty z uwzgl臋dnieniem zobowi膮za艅 zabezpieczonych na maj膮tku firmy,

- dane o kosztach wytworzenia produkt贸w na w艂asne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych z podzia艂em na poszczeg贸lne rodzaje (w przypadku sporz膮dzania kalkulacyjnego rachunku zysk贸w i strat),

- informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podzia艂em na losowe i pozosta艂e,

b/ przedstawienie struktury w艂asno艣ci kapita艂u podstawowego i proponowany podzia艂 zysku lub pokrycia straty,

c/ podstawowe informacje dotycz膮ce pracownik贸w i organ贸w jednostki,

d/ inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

W informacji dodatkowej nale偶y r贸wnie偶 zawrze膰 informacj臋 o znacz膮cych zdarzeniach, jakie nast膮pi艂y po dniu bilansowym, a nie zosta艂y uwzgl臋dnione w sprawozdaniu finansowym np. informacje o planowanych po艂膮czeniach lub podzia艂ach jednostki, znacz膮cym zakupie lub sprzeda偶y aktyw贸w.

Forma prezentacji tych wszystkich danych jest dowolna. Najcz臋艣ciej dane liczbowe przedstawiane s膮 w formie tabelarycznej. Pozosta艂e informacje za艣 w formie opisowej.

Opracowa艂a E.Pietrasiewicz

Poprawiony: czwartek, 15 marca 2012 13:39
 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama