Gościmy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyki witryny

Użytkowników : 3
Artykułów : 495
Odsłon : 834209
Samochody i ich eksploatacja w świetle przepisów o VAT
czwartek, 26 stycznia 2012 14:57


Ogólne zasady odliczania podatku VAT naliczonego zawarte są w art.86  Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2001 z późniejszymi zmianami. Ze wskazanego artykułu wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


W okresie od 1 stycznia 2011 r do 31 stycznia 2012 r  zasady odliczania podatku naliczonego od nabycia i eksploatacji pojazdów zostały zawarte w art. 3 – 6  ustawy z dnia 16.12.2010 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652).


Zatem w przypadku nabywania samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego( np. samochodu z tzw. kratką) , którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej na fakturze lub w dokumencie celnym. Ponadto odliczyć można maksymalnie 6.000 zł.


Przykład


Podatnik dokonał zakupu samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej w cenie netto 50.000 zł, VAT naliczony od tej ceny wynosi 11.500 zł, cena brutto 61.500 zł.
Limit 60 % podatku VAT do odliczenia wynosi 6.900 zł ( 11.500 x 60% ) ale ze względu na drugie ograniczenie przykładowy podatnik ma prawo odliczyć nie  wyliczone 6.900 zł lecz 6.000 zł czyli maksymalną kwotę przewidzianą w przepisach o VAT.


Od opisanej wyżej zasady istnieją odstępstwa, dzięki którym podatnik może mieć prawo do odliczenia 100 % podatku VAT wykazanego na fakturze. Ma to miejsce w przypadku gdy :


1/ pojazd samochodowy ma jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym jako wielozadaniowy, van,


2/ pojazd samochodowy ma więcej niż jeden rząd siedzeń,  oddzielonych od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą , w którym długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu,


3/ pojazd samochodowy ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,


4/ pojazd samochodowy posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,


5/ pojazd samochodowy jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,


6/ pojazd samochodowy, w którym ilość siedzeń (łącznie z miejscem dla kierowcy) wynosi :
a/ 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b/ 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c/ 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.


Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w punktach 1 – 4 musi zostać stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację.  Nie ma obowiązku przedkładania tego zaświadczenia w urzędzie skarbowym (obowiązek taki istniał  do końca 2010 r i został zniesiony nowelizacją ustawy , która weszła w życie 1 stycznia 2011 r). Należy tutaj zaznaczyć, że zaświadczenia te wydawane są dla pojazdu samochodowego, a nie dla podatnika podatku VAT i dlatego nie figurują w nich dane podatnika lecz wyłącznie dane pojazdu takie jak marka, typ czy model handlowy, numer nadwozia/podwozia – ramy. Tak więc, jeżeli sprzedawca samochodu posiada stosowne zaświadczenie, to podatnik nabywający  pojazd automatycznie nabywa uprawnienia do odliczania VAT bez konieczności przeprowadzania kolejnego badania technicznego. Zaświadczenia wydane do dnia 31 grudnia 2010 r przez okręgową stację kontroli pojazdów są nadal aktualne i nie ma konieczności przeprowadzania ponownego badania technicznego pojazdu pod kątem przepisów obowiązujących obecnie.


W oparciu o uzyskane zaświadczenie nanosi się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu właściwą adnotację o spełnieniu wymagań  stawianych przepisami o podatku VAT.

W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań z punktów 1 – 4,podatnik ma obowiązek skorygować kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.


Przejdźmy teraz do zagadnień związanych z odliczaniem podatku VAT od zakupów dokonywanych w związku z eksploatacją samochodów.


Podobnie jak przy zakupie samochodów, również przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu  samochodów istnieją  ograniczenia. Wynikają one z art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.


Powołany przepis zabrania w okresie od 01 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2012 r  odliczania podatku VAT od zakupu paliw do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Wobec powyższego podatek VAT naliczony przy zakupie paliw wraz  z wartością netto z faktury dokumentującej taki zakup podlega zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów.


Pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu paliw przysługuje jeżeli dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest większa niż 3,5 tony lub gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest mniejsza niż 3,5 tony ale pojazd spełnia wymogi określone w przepisach o VAT , co potwierdzone zostało stosownym zaświadczeniem.


Przepisy o VAT wprowadziły ograniczenia jedynie w zakresie odliczania podatku od towarów i usług przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów, dlatego też kupując np. płyn do spryskiwaczy, olej silnikowy, części zamienne do samochodu itp. zachowujemy pełne prawo do odliczenia VAT na zasadach ogólnych, bez względu na rodzaj samochodu (osobowy, ciężarowy), jego dopuszczalną masę całkowitą i spełnianie wymogów szczególnych , które określają przepisy o podatku od towarów i usług.


Opracowała E.Pietrasiewicz

 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama