Gościmy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Statystyki witryny

Użytkowników : 3
Artykułów : 495
Odsłon : 836590
Konsekwencje zmiany minimalnego wynagrodzenia na 2012 rok
czwartek, 29 grudnia 2011 12:34

Od 1 stycznia 2012 r minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1.500,00 zł. Wysokość tego wynagrodzenia wpływa również na wysokość innych świadczeń pracowniczych.

Pracownicy zatrudnieni w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy objęci są gwarancją otrzymywania wynagrodzenia za pracę co najmniej w wysokości minimalnej. Wyłącznie pracownicy w okresie pierwszego roku pracy mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia czyli  od 1 stycznia 2012 r 1.200,00 zł.

Do obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Wątpliwości w  zaliczaniu składników wynagrodzenia  do wynagrodzeń osobowych pomogą rozwiać objaśnienia do formularza Z-06 i Z-03, które są dostępne na stronie internetowej GUS.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia minimalnego wyłączeniu podlegają m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, nie może być niższe od kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby godzin pracy, przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu, kwota wynagrodzenia nie może być niższa niż 750,00 zł (1.500 zł x ½ etatu).

Od wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym uzależniona jest najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników. Podstawa tych świadczeń nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 % tego wynagrodzenia. Wynika to z art. 45 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników pełnoetatowych wyniesie :

- 1.035,48 zł w pierwszym roku pracy (1.200 zł pomniejszone o 13,71 %),

- 1.294,35 zł w kolejnych latach pracy ( 1.500 zł pomniejszone o 13,71 %).

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy najniższa podstawa wymiaru ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym wpływa na wysokość kwot wolnych od potrąceń. Są one stosowane na mocy przepisów Kodeksu pracy przy dokonywaniu różnego rodzaju potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

W myśl art. 87¹ § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości :

- minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych przez pracownika oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

- 75 % minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

- 90 % minimalnego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrąceń innych niż wymienione wyżej można dokonywać tylko po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika w wysokości:

- minimalnego wynagrodzenia -    przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

- 80 % minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu innych należności.

Ustalając kwoty wolne od potrąceń przepisy Kodeksu pracy przewidują odliczanie wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie wymieniają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Biorąc pod uwagę stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS, dotyczące ustalenia dopuszczalnej kwoty potrącenia, należy przyjąć, że przy obliczaniu kwoty wolnej również należy odliczyć składkę zdrowotną.

Wysokość kwot wolnych od potraceń w 2012 r przy zatrudnieniu na pełny etat:

Stosowanie kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek

Wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych

75 % wynagrodzenia minimalnego

90 % wynagrodzenia minimalnego

80 % wynagrodzenia minimalnego

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

1.111,86

833,90

1.000,67

889,49

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

1.064,86

798,65

958,37

851,89

Przy zastosowaniu podwyższonych  kosztów i  kwoty zmniejszającej podatek

1.116,86

837,65

1.005,17

893,49

Przy zastosowaniu podwyższonych  kosztów i  bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

1.069,86

802,4

962,87

855,89

 

Pracownikowi, którego wynagrodzenie w danym miesiącu było niższe od wynagrodzenia minimalnego z powodu terminu wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkładu czasu pracy, przysługuje wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca nie wyrównuje do poziomu minimalnego wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby, jeśli wynagrodzenie pracownika było niższe tylko z tej przyczyny.

 
Reklama
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama